Korte Verhalen - Solotentoonstelling

Op uitnodiging van: W139

[English below]

Ann Demeester over 'Korte Verhalen': 

 

"Matthijs Bosman heeft een interesse in urban legends en chinese whispers, verhalen die zichzelf lijken voort te planten en te multipliceren, maar hij profileert zich tevens als een 'constructeur' die een voorliefde heeft voor het fysieke bouwwerk en beschikt over een geraffineerd plastisch gevoel. Hij is zowel 'beeldmaker' annex  beeldhouwer als 'raconteur'. Bosman 'veroorzaakt' situaties in de vorm van beelden of in de vorm van concepten, die via diverse communicatiekanalen - als frictieteksten, krantenartikelen of geruchten - de wereld in worden geholpen. In het kader van zijn tentoonstelling bij W139 past Bosman beide strategieën toe. Het werk ‘Anekdote' bijvoorbeeld verspreidt zich als een virus gedurende de loop van de tentoonstelling en functioneert louter als gesproken mededeling aan individuele bezoekers. De installaties ‘Souvenir' en 'Scène bij het huis van Izanour' zijn in wezen locaties, podia voor events die nooit zullen plaatsvinden, Ze vormen het geraamte van een verhaal dat niet geëxpliciteerd wordt. De betekenis van de 'settings' of assemblages die Bosman realiseert, schuilt niet in hun vorm of materialiteit maar in het ongeschreven scenario dat eraan ten grondslag ligt en in het web aan verhalende associaties die de werken bij de kijker oproepen. In ‘Scène bij het huis van Izanour' goochelt Bosman met referenties aan Hemingway, het leven in het diepe Zuiden van de US, de legendarische wolf  Izengrin, de etymologie van de naam Eisenhouwer en dies meer, maar in eerste instantie roept hij een geladen (onheilspellende) atmosfeer op, creëert hij een soort suspense. ‘Souvenir' – een installatie die vage reminiscenties oproept aan de ‘environments' van Kienholz en een soort geabstraheerd 'buffet' aan de rand van een anonieme autobaan voorstelt – lijkt een tastbaar aandenken te zijn aan een typische transitplek waar reizigers zich tijdelijk ophouden maar die ze nooit echt ten volle beleven. Bosman speelt met associaties, vermoedens en (collectieve) herinneringen en manifesteert zich in deze tentoonstelling als een meesterlijk verteller. " 

De tentoonstelling bestond uit de werken:
Scène bij het huis van Izanour (Decor van hout, stro, spiegels en verlichting)  

Souvenir (Sculptuur van hout, staal en keukenonderdelen)
In omloop gebrachte anekdote (Vitrine met anekdote die Ann Demeester onaangekondigd deelde met bezoekers tijdens de tentoonstelling)
Fragment of a rainy season (bouwpakket met onderdelen om filmopname van een tropische regenbui thuis te reconstrueren)
Aftiteling (Projectie van steeds groeiende aftiteling van medewerkers en bezoekers die hun eigen naam toevoegden)
Soundtrack (Performance met accordeonist Pieter Jan Cramer van den Boogaart, die live de soundtrack van de tentoonstelling speelde)

 

Curator Ann Demeester about 'Short Stories':
" Matthijs Bosman has an interest in urban legends and Chinese whispers, stories which seem to propagate themselves and multiply, but he likewise characterizes himself as a 'constructeur' with a fondness for physical building, and he has a refined sense of vital expression at his disposal. He is as much 'image-maker' annex sculptor as 'raconteur'. Bosman 'brings about' situations, in the form of three dimensional images or in the form of concepts that, via diverse channels of communication - such as fictional texts, newspaper articles or rumors - are ste loose in the world. In the context of this exhibition Bosman utilizes both strategies. The work 'Anecdote' for instance spreads like a virus throughout the duration of the exhibition and functions merely as a spoken declaration to individual visitors. The installations 'Souvenir' and 'Scene at Izanour's house' are essentially  locations, stages for events that will never take place. They form the framework for a story that remains inexplicit. The meaning of the ‘settings’ or assemblages that Bosman execute, does not lie in their form or material embodiment, but in the unwritten script that underlies them, and in the web of associated stories which the work summons up in the viewer. In ‘Scene by Izanour’s house' Bosman conjures with references to Hemingway, life in the deep South of the U.S., the legendary wolf Izengrin, the entomology of the name Eisenhouwer and so forth, but primarily he evokes a loaded (ominous) atmosphere, creating a sort of suspense. ‘Souvenir' – an installation that is vaguely reminiscent of the ‘environments' of Kienholz and represents a sort of abstract 'snack bar’ alongside an anonymous motorway – seems to be a tangible memento of a typical transit site where travellers temporarily sojourn but which they never really fully experience. Bosman juggles with associations, suspicions and (collective) memories and manifests himself in this exhibition as a masterful storyteller. "